1. Inledande bestämmelser och definitioner

  1. Keeparo, org.nr 556813-4059, tillhandahåller webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser. För användning av dessa tjänster gäller dessa allmänna villkor.
  2. Följande definitioner gäller för dessa allmänna villkor:
  3. ”Allmänna Villkor” avser dessa allmänna villkor;
  4. ”Keeparo” avser Keeparo AB, org.nr 556813-4059, i den verksamhet som avser tillhandahållandet av Keeparo's egen och tredjeparts kanaler;
  5. ”Annonsören” avser den näringsidkare som ingått avtal med Keeparo rörande publicering av Platsannons;
  6. ”Platsannons” avser en platsannons som Annonsören vill publicera på Keeparo’s egen och tredjeparts kanaler, inbegripet den information som tillhandahålls Keeparo i samband med att denna ska publiceras;
  7. ”Keeparo’s egen och tredjeparts kanaler” avser de webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser som Keeparo tillhandahåller under tjänsten Social Platsannonsering;
  8. ”Kandidat” avser personer som skickar in ansökningar till Annonsören.
 2. Allmänt om Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler

  1. Keeparo tillhandahåller Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler i enlighet med dessa Allmänna Villkor.
  2. Keeparo ger Annonsören rätt att få åtkomst till och använda Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Annonsören förbinder sig särskilt att inte:

   A) Samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något sätt använda innehåll på Keeparo’s egna och tredjepartskanaler annat än då detta tillåts enligt dessa allmänna villkor.

   B) Använda ”data mining”, robotar eller liknande datainsamlingsmetoder

   C) Tillgängliggöra information som finns på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler på andra annonseringsplattformar, externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller kommersiella plattformar av annan art.

   D) Utföra någon åtgärd som leder till orimligt eller oproportionerligt stor belastning på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler infrastruktur; eller bryta mot eller försöka bryta mot Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler säkerhetsarrangemang, inbegripet försök att genomtränga, skanna eller testa sårbarheten av Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler, system eller nätverk.
  3. Innehållet på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler, såsom design, text, illustrationer, bilder, filmer, information, logotyper, programvara, ljudfiler och annat innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga regler för immateriella rättigheter. Allt sådant innehåll tillhör Keeparo eller Keeparo’s samarbetspartners. Otillåten användning av sådant innehåll kan utgöra upphovsrättsligt intrång, vilket ska betraktas som ett brott mot dessa Allmänna Villkor
  4. Keeparo förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler utan föregående meddelande
 3. Personuppgifter och marknadsföring

  1. Keeparo behandlar personuppgifter om Annonsören i samband med tillhandahållandet av Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Keeparo’s Personuppgiftspolicy. Användare uppmanas att noggrant läsa igenom vår integritetspolicy.
 4. Regler för Annonsören

  1. Önskar Annonsören publicera en Platsannons på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler ska denna tillhandahållas till Keeparo på det sätt som anges på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler.
  2. Samtliga Platsannonser granskas innan publicering. För det fall Platsannonsen inte klarar granskningen ges Annonsören möjlighet att justera annonsen för ny granskning. För det fall en Platsannons inte klarar granskningen sker ingen återbetalning av avgiften.
  3. När Platsannonsen har publicerats erhåller Annonsören ett utkast via e-post.
  4. En Platsannons måste i tillämpliga delar uppfylla följande regler:

   A) Platsannonsen får inte strida mot svensk författning, ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.

   B) Platsannonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att Platsannonsen innehåller inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.

   C) Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en arbetsgivare. Keeparo kan i särskilda fall medge undantag från denna regel.

   D) Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en näringsidkare i dennes näringsverksamhet och får således inte avse en anställning eller ett uppdrag hos en privatperson som är av privat natur.

   E) Platsannonsen som publiceras på sociala medier får avse flera typer av befattningar på Facebook och Instagram men enbart en befattning på LinkedIn jobbannons.

   F) Den anställning som avses i Platsannonsen ska vara möjlig att söka utifrån den information som finns i Platsannonsen.

   G) Platsannonsen måste ange en placeringsort och denna behöver inte stämma överens med orten där arbetet ska utföras. En Platsannons på Facebook eller Instagram får avse flera placeringsorter men LinkedIn jobbannons får endast avse en placeringsort.

   H) Externa länkar till andra än Annonsören eller den relevanta arbetsgivaren är inte tillåtna i Platsannonsen.

   I) Innehållet i Platsannonsen får inte göra intrång i annans upphovsrätt, patent, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet.
  5. Platsannonsen måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som Keeparo från tid till annan fastställer.
  6. Keeparo förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Platsannonsen om Keeparo bedömer att det förbättrar Platsannonsens kvalitet.
  7. Genom att tillhandahålla en Platsannons till Keeparo ger Annonsören en kostnadsfri, evig och icke-exklusiv rätt för Keeparo att använda, bearbeta och distribuera Platsannonsen och delar av Platsannonsen, t.ex. genom framställande av exemplar, tillgängliggörande för allmänheten på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler samt i marknadsföringssyfte av Keeparo. Keeparo har rätt att vidarelicensiera och överlåta denna rätt till annan.
  8. En avtalad Platsannons publiceras till och med den dag som överenskommits tillsammans med Annonsören. Önskar Annonsören förnya en Platsannons, d.v.s. förlänga tiden för dess publicering eller återaktivera en borttagen Platsannons, betraktas detta som en ny Platsannons och föranleder ytterligare avgifter.
 5. Avgifter och betalningsvillkor

  1. För publicering av Platsannons debiterar Keeparo den avgift som anges i beställningsformuläret. Avgiften anges även i orderbekräftelsen. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt
  2. Keeparo’s avgifter för Platsannonser betalas mot faktura. Keeparo kan endast erbjuda betalning mot faktura till Annonsörer med svenskt organisationsnummer och godkänd kreditprövning. Keeparo skickar faktura efter mottagande av beställning. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
  3. Keeparo förbehåller sig alltid rätten att kräva att betalning sker mot faktura, eller på annat sätt är Keeparo tillhanda innan publicering av Platsannonsen sker.
  4. Vid Annonsörens dröjsmål med betalning har Keeparo rätt att:

   A) Erhålla dröjsmålsränta enligt lag;
   B) Debitera påminnelseavgift;
   C) Helt eller delvis avbryta eller begränsa publiceringen av Annonsörens Platsannonser;
   D) Samt neka publicering av nya Platsannonser.
 6. Annonsörens ansvar och skyldigheter

  1. Annonsören ska behandla information från Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Annonsören ska vidta nödvändiga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda den information som erhålls eller hämtas från Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring eller användning i strid med dessa Allmänna Villkor. Annonsören förbinder sig att tillse att all information som Annonsören har rörande en viss Kandidat omedelbart raderas när dessa inte längre behövs för det syfte som de inhämtades eller om Kandidaten eller Keeparo så begär.
  2. Annonsören får inte genom automatiserad eller manuell hantering, inbegripet användning av cookies, samla in personuppgifter om Kandidater i syfte att i framtiden annonsera mot dessa Kandidater eller kategorisera eller segmentera Kandidaterna för annat syfte än det specifika anställningssyfte som föranlett Platsannonsen.
  3. Annonsören får endast kontakta en Kandidat om Kandidaten ansökt till Annonsören genom att svara på relevant Platsannons. Kontakt med Kandidaten ska ske på det sätt som anges på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler och endast i förhållande till relevant Platsannons
  4. Annonsören ska ersätta Keeparo för direkt och indirekt skada som Keeparo och dess företrädare drabbas av till följd av att en Platsannons inte uppfyller kraven i dessa Allmänna Villkor eller till följd av att Annonsören annars bryter mot dessa Allmänna Villkor. Keeparo’s rätt till ersättning innefattar även ombudskostnader förenade med att föra Keeparo eller dess företrädares talan vid eventuella ersättningskrav. Rätten till ersättning gäller även då Keeparo granskat en Platsannons innan publicering utan att ha framställt invändning mot denna.
 7. Keeparo’s ansvar och skyldigheter

  1. Om inte annat uttryckligen framgår nedan har Keeparo inget ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler är korrekt, relevant eller fullständigt.
  2. Keeparo har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot en Användare eller i förhållande till visst innehåll på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler som strider mot dessa Allmänna Villkor
  3. Keeparo garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler. Driften av Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Keeparo’s kontroll och Keeparo ställer inga garantier gällande Keeparos’s egna och tredjeparts kanaler funktion eller tillgänglighet. Keeparo kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba Annonsören med anledning av sådana störningar, problem eller fel
  4. Om en Platsannons inte publiceras i enlighet med dessa Allmänna Villkor eller annars är behäftad med fel och detta beror på Keeparo är Keeparo’s ansvar för detta gentemot Annonsören under alla omständigheter begränsat till att helt eller delvis nedsätta avgiften för Platsannonsen eller, om Keeparo anser det mer lämpligt, förlänga publiceringstiden. Keeparo’s ansvar i detta avseende är under alla omständigheter begränsat till direkta skador och ska inte innefatta indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av data och Annonsörens ersättningsskyldighet till tredje man.
  5. En Kandidat kan via Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler uppge sina intresseområden och begära att Keeparo via e-post tillhandahåller länkar till relevanta Platsannonser. Keeparo gör sitt bästa för att se till att Kandidaten erhåller samtliga relevanta länkar men tar inget ansvar för att så sker.
  6. En Kandidat kan skicka sin ansökan till Annonsörer via Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler. Keeparo gör sitt bästa för att se till att ansökan förmedlas korrekt men tar inget ansvar för att så sker.
  7. Keeparo tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av Annonsörens publicering av Platsannonser eller Kandidatens ansökningar i förhållande till en Platsannons. Annonsören är ensamt ansvarig för publicerade Platsannonser. Keeparo kan inte hållas ansvarig för anställningsbeslut, oberoende av skäl, tagna av Annonsören eller annan.
  8. Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler varierar från tid till annan. Keeparo kan aldrig garantera ett visst antal besökare på Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler och bär inte något ansvar för sådan variation.
  9. Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot Keeparo inom tre månader från den dag då Annonsören fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas
  10. Annonsören kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Keeparo än vad som anges i dessa Allmänna Villkor.
 8. Tillämplig lag, tvistelösning och övriga villkor

  1. Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras enligt svensk lag med undantag för internationella privaträttsliga regler.
  2. Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket ska vara svenska.
  3. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje man utan övriga parters skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot annan part med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut eller motsvarande.
  4. Force majeure
   Keeparo har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar då Keeparo kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför Keeparo’s kontroll som Keeparo inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Keeparo inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  5. Överlåtelse
   Annonsören äger inte rätt att utan Keeparo’s skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med Keeparo rörande Keeparo’s egna och tredjeparts kanaler.
 9. Meddelande

  1. Meddelanden till Keeparo ska sändas per e-post till privacy@keeparo.com.